Sản phẩm chính
Bao Jumbo

Bao Jumbo

Bao Jumbo

Bao Jumbo

Bao Jumbo

Bao Jumbo

Bao Jumbo

Bao Jumbo

Bao PP, KP

Bao PP, KP

Bao PP, KP

Bao PP, KP

Bao PP, KP

Bao PP, KP

Bao PP, KP

Bao PP, KP

sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Ngỗ Vĩnh Lộc
Phòng Kinh Doanh - 0937 690 063

Bao Jumbo

Bao Jumbo
Bao Jumbo
Bao Jumbo
Bao Jumbo
Bao Jumbo
Bao Jumbo
Bao Jumbo
Bao Jumbo
Bao Jumbo
Bao Jumbo

Bao PP, KP

Bao PP, KP
Bao PP, KP
Bao PP, KP
Bao PP, KP
Bao PP, KP
Bao PP, KP
Bao PP, KP
Bao PP, KP
Bao PP, KP
Bao PP, KP

Giấy cuộn, nẹp giấy, nẹp PP, nẹp KP các loại

Giấy cuộn
Giấy cuộn
Nẹp giấy
Nẹp giấy
Giấy cuộn
Giấy cuộn
Giấy cuộn
Giấy cuộn
Giấy cuộn
Giấy cuộn

Vải dệt

Vải dệt PP
Vải dệt PP
Manh tráng KP
Manh tráng KP
Manh dệt PP
Manh dệt PP
Vải dệt
Vải dệt
Vải dệt
Vải dệt